PIEŃKOWSKI CONSULTING

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji substancji – REACH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy powinni zagwarantować, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka ani na środowisko. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem związanym z substancjami spoczywa zatem na osobach fizycznych lub prawnych, które produkują, importują, wprowadzają do obrotu lub stosują te substancje w ramach działalności zawodowej. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się podmiotom, które zgodnie z wcześniej wspomnianym rozporządzeniem mają obowiązek rejestracji substancji. 

Rola przedsiębiorstw w zakresie REACH

Aby lepiej zrozumieć sytuację, warto przyjrzeć się podziałem ról, jakie mogą pełnić przedsiębiorstwa zgodnie z rozporządzeniem:

  • Producent: oznacza każdą osobę fizyczną albo prawną mającą siedzibę w UE, która wytwarza substancję w UE (art. 3 ust. 9 REACH). 
  • Importer: oznacza każdą odpowiedzialną za import osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w UE (art. 3 ust. 11 REACH). 
  • Import: oznacza fizyczne wprowadzenie na obszar celny UE (art. 3 ust. 10 REACH). 
  • Wprowadzanie do obrotu: oznacza dostarczanie lub udostępnianie, odpłatnie albo nieodpłatnie, stronie trzeciej. Import jest uznawany za wprowadzenie do obrotu (art. 3 ust. 12 REACH). 
  • Wyłączny przedstawiciel: oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w UE wyznaczoną do wypełniania obowiązków importerów przez mającego siedzibę poza UE producenta, formulatora albo wytwórcę wyrobu (art. 8 REACH).
  • Dalszy użytkownik: oznacza każdą osobę fizyczną albo prawną mającą siedzibę w UE, inną niż producent lub importer, która stosuje substancję w ramach swojej działalności przemysłowej lub zawodowej w jej postaci własnej lub w mieszaninie (art. 3 ust. 13 REACH). 

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji? 

Jedynymi podmiotami mającymi obowiązek rejestrowania substancji są:

  • Unijni producenci i importerzy substancji w postaci czystej albo w mieszaninach w ilości co najmniej 1 tony rocznie.
  • Unijni producenci i importerzy wyrobów zawierających substancję w ilości powyżej 1 tony rocznie, która ma zostać uwolniona w normalnych albo racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania wyrobu.

Obowiązki rejestracyjne importerów może również przejąć wyłączny przedstawiciel, mający siedzibę w UE i wyznaczony przez producenta, formulatora albo producenta wyrobu mającego siedzibę poza UE, w celu wypełniania obowiązków rejestracyjnych importerów.

Warto zaznaczyć, że obowiązek rejestracji dotyczy tylko podmiotów mających siedzibę na terenie UE. Producent lub wytwórca spoza UE, chcący sprzedawać swoje substancje na terenie Unii, musi to zrobić za pośrednictwem importera lub wyłącznego przedstawiciela wyznaczonego przez wytwórcę.

Ponadto, rejestracji podlegają substancje w postaci czystej, w mieszaninach lub w wyrobach. Na przykład, producent farb złożonych z zarejestrowanych substancji nie musi ich rejestrować ponownie – jest dalszym użytkownikiem. 

Oczywiście w niniejszym wpisie omawiam jedynie sytuacje, w których następuje obowiązek rejestracji danej substancji. Nie poruszam kwestii wynikających choćby z artykułu 2 rozporządzenia REACH. 

Przykłady obowiązków rejestracyjnych:

Importer A będzie miał obowiązek zarejestrować 5 ton substancji, które wyprodukował producent 1. 

Natomiast importer B i C będą uznawani za dalszych użytkowników ponieważ te 10 ton, które wyprodukował producent 2 zostaną zarejestrowane przez wyłącznego przedstawiciela. 

Podsumowanie

Podsumowując, rozporządzenie REACH nakłada na producentów, importerów oraz dalszych użytkowników obowiązek rejestracji substancji chemicznych, aby zapewnić, że ich używanie nie zagraża zdrowiu ludzkiemu ani środowisku. Wymóg ten dotyczy głównie producentów i importerów z siedzibą w UE, którzy muszą rejestrować substancje wytwarzane lub wprowadzane na rynek w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie. Importerzy mogą przekazać swoje obowiązki wyłącznym przedstawicielom, którzy działają w ich imieniu. Rejestracja obejmuje substancje w postaci czystej, w mieszaninach oraz w wyrobach. Dzięki temu systemowi zarządzania ryzykiem, UE dąży do zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska, przy jednoczesnym wspieraniu innowacji i konkurencyjności w sektorze chemicznym. Zrozumienie i przestrzeganie tych wymogów jest kluczowe dla podmiotów działających na europejskim rynku chemicznym, co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji z zakresu REACH lub indywidualnego szkolenia, zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc w spełnianiu wszystkich wymagań regulacyjnych i zapewnić, że Twoja firma działa zgodnie z przepisami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb.

Marek Pieńkowski

Twój zaufany partner ds. towarów niebezpiecznych

Zwiększymy standardy bezpieczeństwa w Twojej firmie, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami.

t: (+48) 570 364 050
e: marek@pienkowski-consulting.pl

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ADR/IMDG/CLP

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.

Zapisz się i pobierz
poradnik za darmo!

Pobierz darmowy poradnik

ADR KROK PO KROKU 2024 poradnik dla firm transportowych w zakresie towarów niebezpiecznych