Kursy i szkolenia z zakresu ADR, REACH, CLP

PIEŃKOWSKI CONSULTING

Kursy ADR

Kursy:

Kursy

Kurs podstawowy ADR

Otrzymasz od nas materiały dydaktyczne

Kurs zakończony egzaminem

Wymogiem przystąpienia do kursu i egzaminu jest:

Koszt: 650 zł/os.

Ilość godzin: 18h + ćwiczenia (3 dni)

Czas trwania egzaminu: 60 min

Kurs podstawowy ADR umożliwia zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne większości klas (za wyjątkiem klasy 1 i 7). Dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia organizujemy kursy doskonalące.

Kurs prowadzony jest zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu i przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Urząd Marszałkowski. Po pozytywnie zdanym egzaminie w przeciągu 14 dni otrzymasz zaświadczenie i będziesz mógł rozpocząć przewożenie towarów niebezpiecznych!

Realizujemy nasze kursy również w weekendy (sobota, niedziela, poniedziałek – zakończenie kursu + egzamin)

Najbliższe terminy kursu:

NOWE TERMINY JUŻ WKRÓTCE

Kurs ADR specjalistyczny cysterny

Otrzymasz od nas materiały dydaktyczne

Kurs zakończony egzaminem

Wymogiem przystąpienia do kursu i egzaminu jest:

Koszt: 450 zł/os.

Ilość godzin: 13h + ćwiczenia (2 dni)

Czas trwania egzaminu: 40 min

Kurs specjalistyczny cysterny umożliwia zdobycie uprawnień kierowcy do kierowania cysternami. Aby przystąpić do tego rodzaju kursu należy odbyć kurs i zdać egzamin podstawowy ADR. Dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia organizujemy kursy doskonalące.

Kurs prowadzony jest zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

Egzamin odbywa się w miejscu odbywania kursu i przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Urząd Marszałkowski.

Po pozytywnie zdanym egzaminie w przeciągu 14 dni otrzymasz zaświadczenie i będziesz mógł rozpocząć przewożenie towarów niebezpiecznych w cysternach!

Najbliższe terminy kursu:

NOWE TERMINY JUŻ WKRÓTCE

Kurs ADR na doradcę ADR (DGSA)

Otrzymasz od nas materiały dydaktyczne

Wymogiem przystąpienia do kursu i egzaminu jest:

Koszt: 2900 zł/os.

Ilość godzin: 40h (5 dni)

Odbycie naszego kursu na doradcę ADR umożliwi ci podejście do państwowego egzaminu na doradcę prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny! 

Zadaniem doradcy ADR jest wspomaganie pracy przedsiębiorstw zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych. Doradca m.in. sporządza roczne sprawozdanie z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, śledzi zgodność działalności firmy w zakresie przepisów towarów niebezpiecznych, doradza jak prawidłowo wykonywać obowiązki wynikające z przepisów ADR, czy szkoli pracowników. 

Każde przedsiębiorstwo zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych w większych ilościach niż wyłączenia (nadawcy, przewoźnicy, pakujący, napełniający, załadowcy, rozładowcy) ma obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy w swojej firmie. Po naszym kursie i zdanym egzaminie możesz być nim i ty! 

W RAMACH KURSU OTRZYMUJESZ MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI!

Najbliższe terminy kursu:

NOWE TERMINY JUŻ WKRÓTCE

Szkolenia i Warsztaty (stacjonarne)

Szkolenie stanowiskowe osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych

Przeprowadzamy szkolenia osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (Pakowanie, załadunek, rozładunek). Szkolenia te są wymagane prawem niezależnie czy przewozy są realizowane na „pełnym ADR”, czy na wyłączeniach. Kara za ich nierealizowanie wynosi 2000 zł! 

Szkolenie odbywa się zgodnie z działem 1.3 umowy ADR i swoim zakresem obejmuje m.in. informacje ogólne o ADR, informacje o zagrożeniach, jakie występują przy pracy z danymi rodzajami towarów niebezpiecznych oraz o środkach bezpieczeństwa.

Szkolenie jest przeprowadzane stacjonarnie

Kwota ustalana jest indywidualnie.

Warsztaty – reagowanie na wycieki substancji chemicznych

Organizujemy i realizujemy warsztaty z zapobiegania, reagowania i usuwania wycieków substancji chemicznych. 

Celem warsztatów jest zapoznanie pracowników danego zakładu z zagrożeniami, jakie stwarzają konkretne chemikalia, środkami ochrony indywidualnej oraz jak postępować w razie awarii. 

Szkolenie składa się z dwóch części: 

  1. Część teoretyczna, w której opowiadamy o zagrożeniach, jakie stwarzają używane w firmie chemikalia, odpowiednio dobranych środkach ochrony indywidualnej oraz omawiamy instrukcję reagowania i usuwania wycieków chemicznych. 
  2. Część praktyczna, w której przeprowadzamy symulację wycieku, w której uczestniczą pracownicy zakładu. Pod okiem wykładowcy pracownicy mają za zadanie zatrzymać wyciek i usunąć skutki wycieku. 

Kwota ustalana jest indywidualnie

Szkolenia i Warsztaty (online)

Odpady, a ADR - klasyfikacja odpadów niebezpiecznych do pozycji UN

Czas trwania: 2h 

Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/ aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia.

Kwota: 350 zł netto/osobę

Najbliższy termin szkolenia: 12.12 (14:15)

NA ZAMÓWIENIE ORGANIZUJEMY PEŁNE SZKOLENIE W ZAKRESIE KLASYFIKACJI I OBOWIĄZKÓW WYTWÓRCÓW

Podczas szkolenia przedstawimy sposoby klasyfikacji towarów niebezpiecznych, problematykę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych do ADR oraz pomocne przepisy w klasyfikacji takich odpadów niebezpiecznych. Poruszymy też kwestię, czy odpady o kodach 15 01 10*, 15 01 11* oraz 15 02 02* podlegają ADR i jakie ewentualnie to mogą być pozycje UN.

Odpady, a ADR - Obowiązki wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie ADR

Czas trwania: 2h 

Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/ aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia.

Kwota: 350 zł netto/osobę

Najbliższy termin szkolenia: 13.12 (14:15)

NA ZAMÓWIENIE ORGANIZUJEMY PEŁNE SZKOLENIE W ZAKRESIE KLASYFIKACJI I OBOWIĄZKÓW WYTWÓRCÓW.

Podczas szkolenia omówimy jakie obowiązki ciążą na wytwórcy odpadów niebezpiecznych jako nadawcy towarów niebezpiecznych. Dodatkowo omówimy kwestie wyznaczania Doradcy ADR i przedstawimy taryfikator naruszeń, jeżeli nie będziesz stosować się do przepisów ADR. 

ADR, ODPADY I SENT - Najważniejsze informacje i obowiązki

Czas trwania: 2h 

Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia.

Kwota: 450 zł netto/osobę 

Najbliższy termin szkolenia: WKRÓTCE

Na szkoleniu omówimy, co kryje się pod pojęciem ADR, transportu odpadów niepodlegających ADR oraz systemu monitorowania SENT. Jakie są różnice między tymi regulacjami i w jakim celu zostały one powołane. 

Dalej przedstawimy najważniejsze informacje i obowiązki w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), transportu odpadów oraz systemu SENT. 

Ponadto powiemy również o kolejnych kodach odpadów, które zostały objęte systemem monitorowania SENT i które mogą podlegać przepisom ADR.

Szkolenie indywidualne z zakresu ADR, REACH, CLP lub odpadów niebezpiecznych

 Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia.

Kwota: wycena indywidualna

Nie znalazłeś w naszej ofercie tematyki szkolenia, która cię interesuje? Napisz do nas, a przygotujemy dla ciebie ofertę szkolenia z zakresu jakie cię interesuje!

Organizujemy indywidualne szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) np. kwestie przewozu lub procedur nadawczych wybranego przez ciebie towaru lub odpadu niebezpiecznego.

Możemy również przygotować szkolenie z zakresu wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych ich klasyfikacji i oznakowania, czy stosowania produktów biobójczych tj. REACH, CLP, BPR, kart charakterystyki itp.

Zapisz się

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać sie na dany kurs, warsztaty lub szkolenie