Zmiany w kartach charakterystyki – dostosowanie do 31.12.2022 r.

Ostatni rok na dostosowanie

Od pierwszego stycznia 2021 roku stosuje się Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH tj. wprowadzający zmiany w kartach charakterystyki. Rozporządzenie to ma na celu wprowadzenie 6 i 7 poprawki do GHS (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Wprowadza ono m.in. drobne zmiany w formacie karty czy zmiany w obrębie sekcji – również w sekcji dotyczącej transportu (ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO IT).

Karty niespełniające wymogów załącznika II do rozporządzenia 2020/878 należy zaktualizować i dostarczyć najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. do odbiorców. Według Europejskiej Agencji Chemikaliów, karty należy dostarczać w formie papierowej lub elektronicznej (nośnik pamięci, wiadomość e-mail), ponieważ zamieszczenie karty charakterystyki na stronę nie spełnia obowiązku dostarczenia karty!

Przykładowe zmiany w kartach charakterystyki

Sekcja 11: informacje toksykologiczne

  • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych -> Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
  • 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

  • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania -> Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
  • 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

  • 14.1 Numer UN (numer ONZ) -> Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
  • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC -> Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Wyjaśnienia i akty prawne

Kodeks IBC – Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem.

MARPOL – Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki przyjęta w 1973 r.

IMDG (ang. International Maritime Dangerous Goods) – Międzynarodowy kodeks morskich towarów niebezpiecznych. Zbiór przepisów dotyczących bezpiecznego transportu morskiego towarów niebezpiecznych.

IMO (ang. International Maritime Organization) – Międzynarodowa Organizacja Morska. Wyspecjalizowana agencja narodów zjednoczonych odpowiedzialna za bezpieczeństwo i ochronę żeglugi oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom mórz i powietrza -> https://www.imo.org/

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Wszystkie zmiany w karcie charakterystyki można prześledzić w poniższych rozporządzeniach:

Rozporządzenie komisji (UE) nr 2020/878 (zmiana załącznika II)

Rozporządzenie komisji (UE) nr 453/2010


Pieńkowski Consulting – doradztwo ADR

Zapraszam do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu!

ADR | Ochrona Środowiska | REACH

Zobacz więcej:

Kontakt

Marek Pieńkowski