PIEŃKOWSKI CONSULTING

Co to jest ADR?

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych.

Co to jest ADR?

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych

Umowa ADR to obszerny akt prawny, który został sporządzony w Genewie 30 września 1957 roku. Umowa określa stosunki prawne pomiędzy państwami umawiającymi się oraz przepisy regulujące warunki przewozu towarów niebezpiecznych. Przepisy umowy nowelizowane są w cyklu dwuletnim, obecnie obowiązuje umowa z 2023 r.

W umowie ADR znajdują się m.in. przepisy dotyczące stosowania wyłączeń, klasyfikacji towarów niebezpiecznych, stosowania opakowań i cystern, procedur nadawczych, konstrukcji opakowań czy operacji transportowych.

Kogo dotyczy ADR?

Uczestnicy zaangażowani w przewóz towarów niebezpiecznych

Zgodnie z postanowieniami umowy ADR, przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i operacjami okołotransportowymi towarów niebezpiecznych zobowiązane są do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, proporcjonalnych do charakteru i zakresu możliwych zagrożeń. Celem tych działań jest prewencja, mająca na celu minimalizację szkód oraz zapobieżenie urazom.

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wymagań zawartych w umowie ADR. Nasza firma, będąc specjalistą w dziedzinie przewozu towarów niebezpiecznych, doskonale rozumie konieczność pełnej zgodności z tymi przepisami.

Umowa ADR precyzyjnie dzieli uczestników przewozu na głównych i pozostałych, określając dla nich pewne obowiązki. Zgodnie z ADR głównym uczestnikiem jest Nadawca, Przewoźnik oraz Odbiorca. Do pozostałych uczestników przewozu zaliczymy Pakującego, Napełniającego, Załadowcę, Rozładowcę oraz Użytkownika kontenera-cysterny/ cysterny przenośnej. 

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, zapewniamy naszym klientom kompleksową pomoc w zrozumieniu oraz skutecznym wdrożeniu postanowień umowy ADR, aby zapewnić bezpieczny i zgodny z prawem przewóz towarów niebezpiecznych.

Obowiązki uczestników przewozu ADR

Obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde przedsiębiorstwo zajmujące się nadawaniem, przewozem, pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych jest zobowiązane do wyznaczenia jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, grozi kara finansowa w wysokości 5 000 zł

Dla nadawców obowiązek ten został odroczony do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że wszyscy nadawcy towarów niebezpiecznych w tym odpadów niebezpiecznych podlegających regulacjom ADR są zobowiązani do wyznaczenia doradcy ADR od tej daty.

Ponadto, w zależności od roli w jakiej występuje uczestnik przewozu umowa ADR określa pewne obowiązki. Nadawca jest m.in. zobowiązany do:

 • upewnienia się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie ADR,
 • zaopatrzenia przewoźnika w informacje i dane oraz, jeżeli jest to konieczne w wymagane dokumenty przewozowe i towarzyszące,
 • stosowania się do wymagań dot. sposobów nadania i ograniczeń wysyłkowych.

 

Przewoźnik jest zobowiązany m.in. do:

 • upewnienia się, że wszystkie informacje oraz wymagana dokumentacja została dostarczona przez nadawcę oraz znajduje się w jednostce transportowej,
 • upewnienia się wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie mają oczywistych wad oraz czy nie występują wycieki, braki w wyposażeniu itp.
 • sprawdzenia, czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane, 
 • upewnienia się, że na pojazdach zostało umieszczone wymagane nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice barwy pomarańczowej.

Doradca ADR

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych odpowiedzialny jest za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska w przedsiębiorstwach uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych.

Doradcą jest osoba posiadająca ważne zaświadczenie wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na okres pięciu lat. Zaświadczenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT

Do zadań doradcy należą m.in.:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • wprowadzanie odpowiednich procedur ratowniczych oraz procedur zwiększających bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie zaangażowanym w przewóz towarów niebezpiecznych
 • szkolenia pracowników
Doradca ADR
Najpoważniejsze naruszenia ADR

Nieprzestrzeganie przepisów ADR

Tyle może cię kosztować bagatelizowanie przepisów ADR podczas przewozu towarów niebezpiecznych:

 • Niesporządzenie dokumentu przewozowego – 1 000 zł
 • Przewóz towarów niebezpiecznych przez kierowcę nieposiadającego wymaganego zaświadczenia – 2 000 zł
 • Przewóz towarów niebezpiecznych nieoznakowanym pojazdem – 2 000 zł
 • Niewyposażenie jednostki transportowej w wymagane wyposażenie ochronne lub awaryjne – 200 zł za każdy brakujący element
 • Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego – 6 000 zł
 • Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR – 6 000 zł
 • Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w sposób niepozwalający na jego identyfikację – 8 000 zł
 • Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu – 3 000 zł

To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Suma kar pieniężnych może sięgnąć nawet 40 000 zł!

Współpraca z naszą firmą skutecznie ochroni Cię przed karami finansowymi.