Co to jest ADR?

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych

Umowa ADR to obszerny akt prawny, który został sporządzony w Genewie 30 września 1957 roku. Umowa określa stosunki prawne pomiędzy państwami umawiającymi się oraz przepisy regulujące warunki przewozu towarów niebezpiecznych. Przepisy umowy nowelizowane są w cyklu dwuletnim, obecnie obowiązuje umowa z 2023 r.

W umowie ADR znajdują się m.in. przepisy dotyczące stosowania wyłączeń, klasyfikacji towarów niebezpiecznych, stosowania opakowań i cystern, procedur nadawczych, konstrukcji opakowań czy operacji transportowych.

Kogo dotyczy ADR?

Uczestnicy zaangażowani w przewóz towarów niebezpiecznych

Przepisy umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (jak i innych aktów prawnych z tym związanych) dotyczą każdego przedsiębiorstwa które jest zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych. Takie przedsiębiorstwa powinny podejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom.

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni, w każdym przypadku stosować się do odpowiednich wymagań ADR.

Umowa ADR dzieli uczestników przewozu na głównych i innych uczestników oraz określa dla nich obowiązki.

Obowiązki uczestników przewozu ADR

Obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Za niewypełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości 5 000 zł.

Dla nadawców obowiązek ten został odroczony do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że wszyscy nadawcy towarów niebezpiecznych w tym odpadów niebezpiecznych podlegających regulacjom ADR są zobowiązani do wyznaczenia doradcy ADR od tej daty.

Niektóre obowiązki głównych uczestników w zakresie bezpieczeństwa
W zależności od roli w jakiej występuje uczestnik przewozu umowa ADR określa pewne obowiązki, nadawcy są m.in. zobowiązani do:

 • upewnienia się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie ADR,
 • zaopatrzenie przewoźnika w wymagane dokumenty przewozowe i towarzyszące.

  Przewoźnicy:

 • upewnienia się, że wszystkie informacje oraz wymagana dokumentacja została dostarczona przez nadawcę oraz znajduje się w jednostce transportowej,
 • upewnienia się wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie mają oczywistych wad oraz czy nie występują wycieki, braki w wyposażeniu itp.

Doradca ADR

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych odpowiedzialny jest za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska w przedsiębiorstwach uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych.

Doradcą jest osoba posiadająca ważne zaświadczenie wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na okres pięciu lat. Zaświadczenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT

Do zadań doradcy należą m.in.:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • wprowadzanie odpowiednich procedur ratowniczych oraz procedur zwiększających bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie zaangażowanym w przewóz towarów niebezpiecznych
 • szkolenia pracowników
Doradca ADR
Najpoważniejsze naruszenia ADR

Nieprzestrzeganie przepisów ADR

Oto niektóre naruszenia, które mogą cię dotyczyć gdy bagatelizujesz przepisy umowy ADR podczas przewozu towarów niebezpiecznych:

 • Niesporządzenie listu przewozowego – 1 000 zł
 • Przewóz towarów niebezpiecznych przez kierowcę nieposiadającego wymaganego zaświadczenia – 2 000 zł
 • Przewóz towarów niebezpiecznych nieoznakowanym pojazdem – 2 000 zł
 • Niewyposażenie jednostki transportowej w wymagane wyposażenie ochronne lub awaryjne – 200 zł za każdy brakujący element
 • Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego – 6 000 zł