PIEŃKOWSKI CONSULTING

Nowa substancja na liście kandydackiej SVHC (REACH)

27 czerwca 2024 roku na listę kandydacką substancji wzbudzających bardzo duże obawy (ang. Substance of Very High Concern) dodano nową substancję – nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu). Powodem dla którego niniejsza substancja została umieszczona na liście jest jej szkodliwe działanie na rozrodczość. Obecnie lista kandydacka zawiera 241 pozycji.

REACH

NazwaNumer ECNumer CASPowód
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide201-279-380-43-3Substancja reprotoksyczna
źródło: ECHA
Opis substancji według karty informacyjnej dostępnej na stronie ECHA.

Substancje z listy SVHC mogą w przyszłości trafić na listę substancji wymagających udzielenia zezwolenia (lista autoryzacyjna). Jeśli tak się stanie, firmy nie będą mogły ich używać bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od Komisji Europejskiej.

Nowe informacje na temat innych substancji

Podczas czerwcowego spotkania MSC (ECHA Member State Committee) planowano zidentyfikować kolejną substancję jako SVHC, a dokładnie trifenylofosforan (TPhP), jednak ze względu na pojawienie się istotnych nowych informacji, proces ten został zawieszony. ECHA postanowiła przeanalizować nowo dostarczone dane przed podjęciem ostatecznej decyzji.

REACH

Obowiązki firm związane z wpisem substancji na listę kandydacką

Na firmach ciąży szereg obowiązków wynikających z obecności ich substancji na liście SVHC. Dotyczy to zarówno substancji w postaci czystej, jak i substancji zawartych w mieszaninach oraz wyrobach. Kluczowe obowiązki obejmują:

  1. Informowanie klientów i konsumentów: Jeśli wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo), dostawcy muszą dostarczyć informacje na temat jej bezpiecznego użytkowania. Konsumenci mają prawo zapytać dostawców, czy kupowane produkty zawierają substancje SVHC.
  2. Zawiadomienie ECHA: Importerzy i producenci wyrobów muszą powiadomić ECHA, jeśli ich wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w ciągu sześciu miesięcy od daty jej dodania do listy.
  3. Aktualizacja karty charakterystyki: Dostawcy z UE i EOG, którzy dostarczają substancje z listy kandydackiej, muszą zaktualizować karty charakterystyki dostarczane swoim klientom.
  4. Zgodnie z Ramową Dyrektywą w sprawie odpadów firmy muszą również powiadomić ECHA, jeśli produkowane przez nie wyroby zawierają substancje wzbudzające bardzo duże obawy w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo). Informacje te są publikowane w bazie danych SCIP ECHA dotyczącej substancji wzbudzających obawy w produktach.

REACH

Podsumowanie

27 czerwca 2024 roku nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) został dodany do listy kandydackiej substancji wzbudzających bardzo duże obawy (SVHC) z powodu swojego szkodliwego działania na rozrodczość, co zwiększyło liczbę pozycji na liście do 241. Firmy muszą teraz informować klientów i konsumentów o bezpiecznym użytkowaniu produktów zawierających te substancje, powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) w ciągu sześciu miesięcy, zaktualizować karty charakterystyki oraz zgodnie z Ramową Dyrektywą w sprawie odpadów powiadomić ECHA o substancjach w stężeniu powyżej 0,1%. Ponadto, na czerwcowym spotkaniu Komitetu Państw Członkowskich ECHA zawieszono identyfikację trifenylofosforanu (TPhP) jako SVHC z powodu nowych istotnych informacji wymagających analizy.

Marek Pieńkowski

Twój zaufany partner ds. towarów niebezpiecznych

Zwiększymy standardy bezpieczeństwa w Twojej firmie, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami.

t: (+48) 570 364 050
e: marek@pienkowski-consulting.pl

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ADR/IMDG/CLP

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.

Zapisz się i pobierz
poradnik za darmo!

Pobierz darmowy poradnik

ADR KROK PO KROKU 2024 poradnik dla firm transportowych w zakresie towarów niebezpiecznych