PIEŃKOWSKI CONSULTING

Doradztwo REACH, CLP, SEVESO

Nasze usługi obejmują także kompleksowe doradztwo dotyczące wprowadzania, stosowania i magazynowania chemikaliów oraz innych aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem chemikaliami. Zapewniamy kompleksową pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Doradztwo REACH, CLP, BPR

Prowadzimy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych (REACH), klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych (CLP) oraz udostępniania i stosowania produktów biobójczych (BPR)

Karty charakterystyki (SDS)

Opracowujemy karty charakterystyki zgodne z wymogami rozporządzenia 1907/2006 REACH.

W ramach usługi przygotowujemy również aktualizację kart oraz ich skrócone wersje.

Klasyfikacja mieszanin chemicznych

Pomagamy w klasyfikacji mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 CLP.

Etykiety CLP

Sporządzamy etykiety substancji chemicznych, zawierające informacje i znaki zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Zgłoszenie mieszanin stwarzających zagrożenie

Pomagamy zgłaszać wprowadzane do obrotu mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Zgłoszenia PCN

Pomagamy zgłaszać mieszaniny do ośrodka zatruć (ang. Poison Centre Notification)

Kody UFI

Pomagamy generować kody UFI.

Magazyn chemiczny

Doradzamy w zakresie magazynowania chemikaliów oraz wyposażenia magazynów chemicznych.

Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia z zakresu REACH, CLP, gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz podstaw ADR.

Organizujemy warsztaty z reagowania i postępowania podczas wycieków chemicznych.

Dowiedz się więcej: link

Ocena ryzyka chemicznego

Identyfikujemy zagrożenia związane z wykorzystywaniem substancji i materiałów chemicznych oraz sporządzamy oceny ryzyka chemicznego.

Analizy ZZR/ZDR

Sporządzamy analizy kwalifikacyjne – zakłady zwiększonego i dużego ryzyka.

Procedury i instrukcje

Sporządzamy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury zabezpieczające środowisko w sytuacjach awaryjnych związanych z chemikaliami niebezpiecznymi.

Sporządzamy instrukcje prawidłowego gospodarowania odpadami w firmie.

 
 

Audyt - ocena zgodności

Przeprowadzamy audyty zgodności przedsiębiorstwa z wymogami prawnymi z zakresu zarządzania chemikaliami i prawa chemicznego (Audyty „zerowe” i sprawdzające).