PIEŃKOWSKI CONSULTING

Ilości ograniczone (LIMITED QUANTITY) – na czym polega to wyłączenie?

Umowa ADR uwzględnia szereg wyłączeń od stosowania przepisów, obejmując zarówno zwolnienia całkowite, zawarte w przepisach szczególnych, jak i wyłączenia częściowe, takie jak ograniczenie do 1000 punktów (1.1.3.6. ADR).

Jednym z takich częściowych zwolnień jest wyłączenie dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych. Określa ono maksymalną ilość towaru niebezpiecznego na opakowanie wewnętrzne. Celem tego wyłączenia jest usprawnienie procedur związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz minimalizacja kosztów związanych z takim przewozem. Ograniczenia ilościowe mają na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z transportem tego rodzaju towarów. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie towary niebezpieczne są dopuszczone do przewozu na podstawie tego wyłączenia.

Praktyczne zastosowanie tego wyłączenia znajduje się głównie w transporcie różnego rodzaju towarów niebezpiecznych pakowanych w opakowania przeznaczone do sprzedaży detalicznej, skierowanej do osób prywatnych i gospodarstw domowych. Przykładem mogą być produkty takie jak chemia gospodarcza czy perfumy.

Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych rozpoznamy przez charakterystyczny znak umieszczony na sztuce przesyłki.

Aerozole zapakowane w ilościach ograniczonych

Limit ilościowy, który określa wyłączenie, dotyczy opakowań wewnętrznych. Dla przykładu farbę zaklasyfikowaną do UN1263 w zależności od grupy pakowania zapakujemy w opakowanie wewnętrzne o pojemności 500 ml lub 5 L.

Opakowaniem zewnętrznym może być np. skrzynia tekturowa albo taca obciągnięta folią termokurczliwą. To drugie rozwiązanie często widuję w marketach, gdzie płyn do spryskiwaczy jest wystawiony właśnie w takiej sztuce przesyłki.

W pewnych przypadkach nie ma konieczności stosowania opakowań wewnętrznych. Przykładowo przy przewozie aerozoli w ilościach ograniczonych zapakujemy je jedynie w opakowanie zewnętrzne.

Całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie powinna przekraczać 30 kg. W przypadku, gdy opakowaniem zewnętrznym będzie taca obciągnięta folią termokurczliwą/ rozciągliwą masa brutto takiej sztuki przesyłki nie może przekraczać 20 kg.

Z czego to wyłączenie zwalnia, a z czego nie? – przykłady

Wyłączenie to zwalnia między innymi z obowiązku sporządzenia dokumentu przewozowego, należy jednak wspomnieć, że w takim przypadku nadawca jest zobowiązany przekazać przewoźnikowi w udokumentowany sposób masę całkowitą brutto takich towarów niebezpiecznych. Ponadto, przy przewozie towarów w ilościach ograniczonych nie są wymagane instrukcje pisemne.

Dodatkowo to wyłączenie zwalnia nas z pakowania zgodnie z instrukcjami pakowania oraz stosowania certyfikowanych opakowań. Nie zwalnia nas jednak od stosować się do pewnych przepisów ogólnych dot. stosowania opakowań. Przepisy te mówią m.in. o stosowaniu opakowań dobrej jakości.

Jeżeli chodzi o oznakowanie takiej sztuki przesyłki, to odchodzi nam m.in. znakowanie w nalepki ostrzegawcze i nr UN. Oczywiście nie oznacza to, że taka przesyłka jedzie nieoznakowana. W dalszej części wpisu opisałem oznakowanie, jakie należy zastosować.

Ponadto, zwalnia z przepisów działu 7.1 (przepisy ogólne dot. przewozu) oraz niektórych przepisów dot. przewozu w sztukach przesyłki, załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem.

Należy pamiętać, że ilości ograniczone nie są uwzględniane w rocznym sprawozdaniu z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, a każdorazowy przewóz na warunkach LQ zwalnia nas z konieczności wyznaczenia doradcy ADR.

Oznakowanie sztuk przesyłek zawierających towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych (LIMITED QUANTITY)

Sztuki przesyłek zawierające towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych powinny być opatrzone specjalnym znakiem. Znak ten tak jak nalepka ostrzegawcza ma kształt rombu o wymiarach minimalnych 100 cm x 100 cm. Stosujemy go oczywiście na opakowaniu zewnętrznym.

Znak dla sztuk przesyłek zawierających towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych
Znak zgodny z przepisami instrukcji technicznych ICAO (transport lotniczy)

Jeżeli w opakowaniu wewnętrznym znajduje się ciecz, to taką sztukę przesyłki należy oznakować strzałkami kierunkowymi.

UWAGA: w przypadku stosowania opakowań zbiorczych, takie opakowanie należy oznakować w napis „OPAKOWANIE ZBIORCZE”

Oznakowanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych

Przewożąc towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych o masie brutto powyżej 8 ton, pojazdem o masie całkowitej powyżej 12 ton to taką jednostkę transportową należy oznakować.

Przy założeniu, że przewozimy jedynie towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych pojazd lub kontener znakujemy dużym znakiem dla ilości ograniczonych. W przypadku przewozu z innymi towarami niebezpiecznymi, których ilości nakazują stosowania tablic pomarańczowych (nalepek ostrzegawczych na kontenerze), to mają one pierwszeństwo. Nie wyklucza to stosowania tablic i znaków jednocześnie.

Szkolenie on-line – towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych (LIMITED QUANTITY)

Zachęcamy do udziału w szkoleniach dotyczących stosowania wyłączeń z przepisów ADR. Obecnie oferujemy następujące szkolenia on-line:

  • Wyłączenia ADR – Rodzaje, zakres i stosowanie.
  • Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych (LIMITED QUANTITY).
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
ADR

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ds.
towarów niebezpiecznych

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.