PIEŃKOWSKI CONSULTING

Numery rozpoznawcze zagrożenia – co oznaczają?

Podróżując po drogach i mijając pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych, ujrzymy, że niektóre pojazdy są oznakowane „gładkimi” tablicami pomarańczowymi, a niektóre tablicami opatrzonymi specjalnymi numerami. Dla osób, które nie są zaznajomione z tematem, mogą one być tylko zbitką cyfr. Zagłębiając się w temat, okaże się, że wiele z tych cyfr można wyczytać. Cyfry umieszczone w dolnej części tablicy wskazują konkretny towar, natomiast cyfry w górnej części tablic oznaczają numery rozpoznawcze zagrożeń.

Przykładowo analizując tablicę ze zdjęcia umieszczonego na górze dowiemy się, że towar ten jest materiałem ciekłym łatwo zapalnym o temperaturze zapłonu niższej niż 23oC. Jest to benzyna silnikowa.

Numery rozpoznawcze zagrożenia – co oznaczają poszczególne cyfry?

Numer rozpoznawczy zagrożenia składa się z dwóch, trzech lub trzech cyfr poprzedzonych literą X. Pierwsza cyfra odnosi się również do rodzaju towaru niebezpiecznego – jego klasy. Następne cyfry oznaczają zagrożenia dodatkowe lub ich brak.

  • 2 – emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną,
  • 3 – zapalność materiałów ciekłych (pary) i gazów lub samonagrzewanie się materiałów ciekłych,
  • 4 – zapalność materiałów stałych lub samonagrzewanie się materiałów stałych
  • 5 – działanie utleniające (wzmagające palenie),
  • 6 – działanie trujące lub ryzyko zakażenia,
  • 7 – działanie promieniotwórcze,
  • 8 – działanie żrące,
  • 9 – ryzyko samorzutnej i gwałtownej reakcji

W przypadku, w którym towar niebezpieczny nie stwarza zagrożenia dodatkowego, w numerze zagrożenia umieszcza się cyfrę „0”. Powtarzanie cyfr oznacza nasilenie danego zagrożenia.

X przed numerami zagrożenia informuje nas, że materiał niebezpiecznie reaguje z wodą. Stosowanie wody w odniesieniu do takich towarów niebezpiecznych może się odbywać jedynie za zgodą specjalistów.

Przy przewozie materiałów wybuchowych na tablicach zamiast numerów rozpoznawczych zagrożenia stosuje się kody klasyfikacyjne.

Numery rozpoznawcze zagrożenia – przykłady

W poniższej tabeli przedstawiam kilka przykładów numerów rozpoznawczych zagrożeń.

Numer rozpoznawczy zagrożeniaZnaczenie
20gaz duszący lub gaz niestwarzający zagrożenia dodatkowego
339materiał łatwo zapalny ciekły, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcje
43materiał podatny na samozapalenie (piroforyczny) stały
55materiał silnie utleniający (wzmagający palenie)
606materiał zakaźny
X482materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy żrące
78materiał promieniotwórczy żrący
90materiał zagrażający środowisku; różne materiały niebezpieczne
Przykłady numerów rozpoznawczych zagrożeń
Numery rozpoznawcze zagrożenia - co oznaczają?

Z tablicy pomarańczowej widocznej na powyższym zdjęciu możemy się dowiedzieć, że przewożony towar jest materiałem żrącym lub słabo żrącym. Towarem tym jest roztwór podchlorynu.

Zastosowanie numerów rozpoznawczych zagrożenia

Numery umieszcza na tablicach pomarańczowych używanych przy przewozie towarów niebezpiecznych w cysternach i luzem.

Tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia pomagają w szybkiej identyfikacji zagrożenia, co w przypadku ewentualnego wypadku lub katastrofy z udziałem towarów niebezpiecznych może się przełożyć na przebieg akcji ratunkowej oraz większe bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Odniesienia

Umowa ADR: link

Pieńkowski Consulting – Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i zarządzania chemikaliami

Przeprowadzamy konsultacje i udzielamy porad w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Nasze usługi nie dotyczą jedynie kwestii samego transportu towarów niebezpiecznych, zajmujemy się również doradztwem w kwestiach wynikających m.in. z rozporządzeń REACH i CLP. Jeżeli potrzebujesz się skonsultować lub poradzić, to zapraszamy do kontaktu.

Numery rozpoznawcze zagrożenia
ADR | Pojazd ADR

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ds.
towarów niebezpiecznych

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.