REACH, CLP, ADR, BPR – co oznaczają te skróty?

REACH CLP ADR BPR

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Ten skrót to akronim nazwy Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania większości substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składniki mieszaniny lub w wyrobach.

Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

CLP – Classification, Labelling and Packaging

Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie CLP jest uzupełnieniem do rozporządzenia REACH. Głównym celem tego rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska za pomocą zharmonizowania kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

Wprowadzając produkt chemiczny do obrotu w UE, należy dokonać jego klasyfikacji zgodnie ze stwierdzonymi zagrożeniami, a następnie go oznakować i opakować zgodnie z systemem CLP.

Rozporządzenie to uchyliło dyrektywę w sprawie substancji niebezpiecznych (67/548/EWG) oraz dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (1999/45/WE).

ADR – Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

Ten skrót to oczywiście nic innego jak umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zwana umową ADR. Umowa określa stosunki prawne pomiędzy państwami oraz przepisy regulujące warunki przewozu towarów niebezpiecznych.

W umowie ADR znajdują się m.in. przepisy dotyczące klasyfikacji towarów niebezpiecznych, stosowania opakowań, kontenerów i cystern do przewozu, procedur nadawczych, a także konstrukcji opakowań oraz operacji transportowych.

Przepisy umowy nowelizowane są w cyklu dwuletnim, obecnie obowiązuje umowa z 2023 r.

Pojemnik zawierający materiał pokrewny do farby (UN1263). Pojemnik oznakowany zgodnie z ADR – nalepka ostrzegawcza nr 3 oraz nr UN. Pojemnik oznakowany również piktogramami GHS zgodnie z rozporządzeniem CLP.

BPR – Biocidal Products

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Celem rozporządzenia jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez harmonizację przepisów dotyczących udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.


Rozporządzenie REACH: Link

Rozporządzenie CLP: Link

Rozporządzenie BPR: Link

Pieńkowski Consulting – doradztwo ADR – REACH – CLP

Wspieramy firmy w zakresie ADR, wprowadzenia do obrotu chemikaliów (REACH) oraz ich klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
ADR | BPR | CLP | REACH

Zobacz więcej:

Kontakt

Marek Pieńkowski